இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்

இனிய தீபாவளி
நல்வாழ்த்துக்கள்

புத்தாடைகள் அணிந்து,
குடும்பத்துடன் இனிப்புகள் சாப்பிட்டு,
தீப விளக்கேத்தி
அனைவரின் முகமும் சந்தோஷத்தில் மின்னிட கொண்டாடப்படும்
தீபாவளி.

இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.