இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு தொடர்ந்து வீழ்ச்சி

இந்திய வரலாற்றில் முதல் முறையாக இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 69.96க்கு சரிந்தது.

Screen Shot 2018-08-15 at 7.07.02 AM

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.